Akadálymentes verzió

Projektadatok

Kedvezményezett neve: Lenti Város Önkormányzata
Konzorciumi partnerek: Csesztreg, Csömödér, Lovászi, Nova, Páka, Rédics,
Szentgyörgyvölgy és Zalabaksa Községek Önkormányzata
Projekt címe: Humán-kapacitások fejlesztése a Lenti járásban
Szerződött támogatás összege: 219 439 354 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt indulásának dátuma: 2018. február 1.
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. május 1.
Projekt azonosító száma: EFOP-3.9.2-16-2017-00040

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL 

A projekt célja a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rend. szerint kedvezményezett lenti járásban érintett települési önkormányzatok bevonásával a humán közszolgáltatások minőségi fejlesztése és hozzáférhetőségének javítása. A projekt célja az aprófalvas településméretből adódó társadalmi hátrányok komplex megközelítéssel történő, a helyi igényeken alapuló csökkentése a humán közszolgáltatások tekintetében, a felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális tanulás területén, a helyi tudástőke gyarapítása érdekében.

A járás népessége 19110 fő a KSH adatai alapján, a Konzorciumba bevont 9 település lakónépessége 14284 fő. A Lenti Járás 48 településéből a járásszékhely Lenti mellett csak Lovászi és Páka népessége haladja meg az 1000 főt, 39 aprófalu lakossága 500 fő alatti (19 törpefaluban 100 fő alatti a lakónépesség). A településszerkezetből adódóan a járás települései évtizedek óta társulási formában látják el a közszolgáltatásokat. A közigazgatási, közoktatási, egészségügyi és szociális infrastruktúra intézményei a nagyobb településeken elérhetők, az aprófalvak lakossága e szolgáltatásokat jellemzően a településközpontokban érhetik el. Helyben a falugondnokon kívül más szolgáltatások csak időlegesen hozzáférhetők. A projekt kiemelt célcsoportja a hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság, a fiatalkorú lakosság, a helyi közszolgáltatásban dolgozók, a potenciális alkalmazottak, és a roma nemzetiség.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek: Önállóan támogatható tevékenységek (a projekt részcéljaihoz illeszkedően):

  • A települési önkormányzatok által fenntartott alapszintű humán közszolgáltatásokban dolgozó szakemberek képzése, továbbképzése, tapasztalatcsere a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése érdekében, különös tekintettel a hátrányos helyzetű emberek hozzáférésének biztosítására;
  • A gyermekek/tanulók személyiség és kompetenciafejlesztését, iskolai és munkaerő-piaci érvényesülését elősegítő iskolán kívüli programok megvalósítása, helyi kezdeményezések támogatása kiemelt figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók bevonására, segítve a szülő foglalkoztatását;
  • A hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók/hallgatók közneveléshez/felsőoktatáshoz való hozzáférésének biztosítása;
  • Komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekek óvodai neveléshez való hozzáférésének biztosítására:

A projektben az összes elvárt, önállóan támogatott tevékenység betervezett. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése (melynek része a szükséglet – és igényfelmérések, célcsoport elemzése, helyzetfeltárás), projektmenedzsment, a követelményeknek megfelelő projektmenedzser, pénzügyi vezető és szakmai vezető biztosítása a projekt teljes időszakában, kötelező tájékoztatás és nyilvánosság, könyvvizsgálat.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

  • A fejlesztés megvalósításához szükséges közösségi tér felújítása, képzőközponti eszközbeszerzése.

Az önállóan nem támogatható, kiegészítő tevékenységek:

A helyi/területi alapszintű humán közszolgáltatásokban dolgozó humán erőforrások fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése, a humán közszolgáltatásban dolgozók térségspecifikus ismereteinek bővítése és az egyházi és civil szervezeteknél foglalkoztatott alapszintű humán közszolgáltatásban dolgozók képzése, szakmai kompetenciáinak fejlesztése

A projekt céljainak megvalósítását szolgáló tudományos ismeretterjesztő tevékenységek a felsőoktatási intézmények részvételével. Alacsony iskolai végzettségű, rossz munkaerő-piaci esélyekkel rendelkező lakosság munkaerő-piaci esélyeinek javítása: a helyi és egyéni szükségletekre és adottságokra reflektáló felnőttoktatási és felnőttképzési tevékenységek megvalósítása Korai iskolaelhagyást megelőző modellprogram kidolgozása és megvalósítása szociális hátrányokkal küzdő csoportok részére a célcsoport aktív bevonásával. 227 793 851 Ft költségvetésű, 36 hónapos projekt megvalósítása hozzájárul a helyi humán közszolgáltatásban dolgozók képzettségi szintjének fejlesztéséhez, versenyképességük javulásához, illetve a közoktatásban részt vevő tanulók fejlesztéséhez, a hátrányos helyzetű, kiemelten roma tanulók oktatási esélyteremtéséhez.

A projekt keretében 1500 fő kerül bevonásra. Min 6 együttműködési megállapodás jön létre humánszolgáltatók között. A szakember adatbázisba min 65 szakember kerül nyilvántartásra. Képzésben és tréningben részt vett személyek száma meghaladja az 50 főt. Szakmai programba bevont iskolások száma 100 fő. Pénzügyi ismeretek és helyi gazdasági szereplők erősítésében 50 középiskolás tanuló vesz részt.

Fenntartható fejlődéssel kapcsolatos programban 50 fő vesz részt. Ösztöndíj programmal érintett 30 fő. Komplex óvodai fejlesztésbe bevontak száma 175 fő, érintett óvodapedagógusok száma 20 fő. A projekt tevékenységének, ütemezésének részletes bemutatását a megvalósíthatósági tanulmány tartalmazza.